חוקרים פרטיים

על חוקרים פרטיים חל הדין המשמעתי, מכוח חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972.

תקנות האתיקה החלות על חוקרים פרטיים, קובעות כי חוקר פרטי יפעל לטובת לקוחו בנאמנות, במסירות ובהגינות. אסור לחוקר פרטי להתחזות לשוטר או לעובד ציבור, להיות מצוי בניגוד עניינים, או להשתמש לרעה בידיעות ובמסמכים שהגיעו אליו מתוקף עבודתו.

קובלנה על חוקר פרטי תוגש לוועדת משמעת מטעם היועץ המשפטי לממשלה, או מטעם הוועדה עצמה, מיוזמתם או על פי תלונה של אדם אחר.

אם מצאה ועדת משמעת כי חוקר פרטי הפר את כללי האתיקה המקצועית, או שהוא אשם בהתנהגות אחרת שאינה הולמת את כבוד המקצוע, רשאית הוועדה להטיל על החוקר הפרטי אמצעי משמעת שנע בין התראה או נזיפה, ועד התלייה או שלילת הרישיון של החוקר הפרטי.

בכל מקרה של חשד לביצוע עבירת משמעת, ובוודאי במקרה של הגשת קובלנה כנגד חוקר פרטי, מוטב להתייעץ עם עו"ד בהקדם ככל הניתן. עורך דין מומחה לדין המשמעתי, יתייחס למגוון נתונים – טיב העבירה המשמעתית, ראיות הקיימות (או שאינן קיימות) בתיק, דרך קיום החקירה המשמעתית, ועוד.

עו"ד עדי ארבל עוסק בתחום הפלילי ובדין המשמעתי.

    התייעצו עכשיו - עדי ארבל - עורך דין